Regulamin

 

Regulamin Apteki Internetowej Aptekarosa.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Apteka Internetowa Aptekarosa.pl, (dalej: Apteka) dostępna pod adresem https://www.aptekarosa.pl, prowadzona jest przez Stefańczyk Spółkę Jawną z siedzibą w Łodzi przy ul. Leopolda Tyrmanda  4, NIP 7282613992 REGON 100197904 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi za numerem KRS 0000256607 posiadającą zezwolenie Nr FŁ-VII-4010-785/A/10 na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o nazwie APTEKA ROSA w Łodzi (93-239) przy ul. Tyrmanda 4.

Skan zezwolenia do wglądu w stopce strony.

§ 2.

Apteka prowadzi za pośrednictwem sieci Internet wysyłkową sprzedaż produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza wyrobów medycznych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety, środków kosmetycznych, środków higienicznych, przedmiotów do pielęgnacji niemowląt i chorych, środków dezynfekcyjnych stosowanych w medycynie (dalej: Towary).

§ 3.

1.Sprzedaż wysyłkowa jest prowadzona przez Aptekę na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Przed dokonaniem zakupów Klient zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym regulaminem.

3. Przy korzystaniu z zakupów w Aptece Klient zobowiązany jest do nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, naruszający prawa osób trzecich oraz dobre obyczaje.

§ 4.

Do współpracy (dla skorzystania) z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Apteka niezbędny jest dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z przeglądarki internetowej wspieranej przez aptekę internetową. Do wspieranych przeglądarek należą: Internet Explorer (min wersja 9 lub wyższa), Firefox, Chrome oraz Opera.

§ 5.

1. Zakupów w Aptece mogą dokonywać wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Zakupu Towaru może dokonać wyłącznie Konsument w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową swoją lub innego podmiotu.

3. W przypadku podania w zamówieniu danych osobowych lub informacji budzących wątpliwość co do ich autentyczności, apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji takiego zamówienia.

§ 6.

Realizacja zamówień Apteki Internetowej odbywa się od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00

Apteka zapewnienia Klientom możliwość kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 42 237 22 12 w godzinach 8.00-16.00

§ 7.

1. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Apteki, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2. Apteka zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku wycofania bądź wstrzymania sprzedaży Towaru bądź partii Towaru przez uprawnione organy bądź producenta lub dystrybutora.

3. Wszystkie ceny dotyczące produktów oraz kosztów przesyłek i wszelakich innych opłat są cenami brutto.

4. Towary opatrzone adnotacją "Promocja” bądź "Wyprzedaż" w oferowanych tam cenach dostępne są we wskazanym w opisie czasie bądź do wyczerpania zapasów.

5. Prezentowane na stronie internetowej opakowania Towarów mają wyłącznie charakter informacyjny. W zależności od aktualnie oferowanych przez producenta opakowań, mogą się one różnić od umieszczonych na stronie internetowej Apteki.

 

WARUNKI REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 8.

1. Zamówienia są przyjmowane za pomocą formularza dostępnego na stronie https://www.aptekarosa.pl

2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie wszystkich następujących danych zawartych w formularzu:

1) dane dotyczące zamawiającego: imię i nazwisko albo nazwa i adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego;

2) dane dotyczące odbiorcy: imię i nazwisko albo nazwa i adres, numer telefonu kontaktowego - jeżeli nie są zgodne z danymi zamawiającego;

3) dane dotyczące zamawianego Towaru, w szczególności w przypadku produktu leczniczego: nazwa, dawka, wielkość opakowania, postać oraz ilość.

3. Dla związania się przez Klienta zamówieniem wymagane jest jego potwierdzenie, oraz złożenie wyraźnego oświadczenia o zgodzie na zapłatę łącznej ceny za zamówione Towary oraz wszelkich kosztów dodatkowych, które Klient zobowiązuje się ponieść oraz oświadczenia o zapoznaniu się z treścią Regulaminu oraz jego akceptacji.

4. Zamówienia niepotwierdzone, niezawierające wszystkich wymaganych oświadczeń lub w przypadku wyboru formy dostawy innej niż za pobraniem - nieopłacone w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia przestają wiązać Strony.

§ 9.

Apteka uznaje następujące formy płatności:

1) przy odbiorze przesyłki - zapłata gotówką pracownikowi firmy kurierskiej dostarczającemu paczkę (dostawa za pobraniem),

2) rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay.com

3) płatność za pomocą przelewu bankowego wyłącznie w Polskich Złotych (PLN) na konto:

Stefańczyk Spółka Jawna

ul. Tyrmanda 4

93-218 Łódź

Bank: PEKAO S.A.

Nr konta: 41 1240 5527 1111 0010 8783 5943

4) odbiór osobisty możliwy wyłącznie po przedpłacie dla zamówień o wartości powyżej 20 zł

Dla usprawnienia realizacji transakcji w tytule wpłaty należy wskazać nr zamówienia.

§ 10.

1. Dostawa Towarów realizowana jest za pośrednictwem: firmy kurierskiej DPD, paczkomatów InPost, firmy kurierskiej Pharmalink

2. Odbiór osobisty zamówienia możliwy jest wyłącznie po przedpłacie, po otrzymaniu powiadomienia o udostępnieniu zamówienia w wybranej aptece.

3. Warunki dostaw za granicę będą każdorazowo ustalane indywidualnie telefonicznie bądź droga mailową.

§ 11.

1. Koszty dostawy na terytorium Polski podane są w zakładce wysyłka i zwroty https://www.aptekarosa.pl/strona/wysylka-i-zwroty.html

§ 12.

1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania wpłaty (bądź potwierdzenia zamówienia w przypadku dostawy za pobraniem) i uzależniony jest od wybranego przez Klienta sposobu dostawy.

2. Czas przygotowania Towarów do wysyłki w każdym przypadku wynosi od 1 do 3 dni roboczych.

3. Do czasu realizacji zamówienia nie wlicza się czasu wskazanego przy Towarze w jakim dany Towar może być dostępny w magazynie Apteki.

4. W przypadku niemożności dotrzymania terminów określonych w ustępie 2 i 3, Apteka kontaktuje się z Klientem w celu poinformowania o przyczynach opóźnienia i potwierdzenia woli realizacji zamówienia.

§ 13.

1. Klient będzie każdorazowo informowany o nadaniu przesyłki bądź o udostępnieniu Towarów do odbioru w placówce Apteki.

2. Do każdej przesyłki Apteka dołącza paragon bądź zgodnie z żądaniem Klienta fakturę.

§ 14.

1. W przypadku widocznych uszkodzeń przesyłki dostarczanej przez firmę kurierską Apteka zaleca odmowę przyjęcia przesyłki i sporządzenie protokołu reklamacyjnego.

2. Apteka ponowi nadanie Towaru w terminie 2 dni roboczych od dnia otrzymania nieodebranej przesyłki wraz z protokołem reklamacyjnym.

§ 15.

Produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego i  wyroby medyczne mogą być zwracane do Apteki wyłącznie z powodu wady jakościowej,  niewłaściwego ich wydania lub sfałszowania produktu leczniczego. (art. 96 ust. 7 i 8 ustawy z  dnia 6 września 2011r.  Prawo Farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2008 r Nr 45 poz.271 z późn.  zm.))

§ 16.

1. Klient ma możliwości odstąpienia od umowy w terminie 14 dni odpowiednio:

- od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta lub upoważnioną przez Klienta osobę,

- od dnia objęcia ostatniego z dostarczanych Towarów w posiadanie przez Klienta lub upoważnioną przez Klienta osobę – w przypadku zamówienia wielu Towarów, które są dostarczane osobno,

- od dnia objęcia ostatniej partii lub części dostarczanych Towarów w posiadanie przez Klienta lub upoważnioną przez Klienta osobę – w przypadku zamówienia Towarów, które są dostarczane partiami lub w częściach,

- od dnia objęcia pierwszego z dostarczanych Towarów w posiadanie przez Klienta lub upoważnioną przez Klienta osobę – w przypadku zamówienia Towarów, które są dostarczane regularnie przez określony czas,

bez ponoszenia kosztów innych niż bezpośrednie koszty zwrotu.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje:

- gdy przedmiotem dostawy jest Towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub o krótkim terminie przydatności do użycia;

- gdy przedmiotem dostawy jest Towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

- gdy przedmiotem dostawy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

- w przypadku towaru będącego Produktem leczniczym występuje barak zastosowania przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. poz. 827), zgodniez art. 3 ust. 1 pkt 7;

- w przypadku towaru będącego Produktem leczniczym, wydawanym z apteki ogólnodostępnejj lub punktu aptecznego w ramach wysyłkowej sprzedaży Produktów leczniczych nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem sytuacji, gdy powodem zwrotu jest wada jakościowa, niewłaściwe wydanie lub sfałszowanie Produktu leczniczego (art. 96 ust. 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r- Prawo farmaceutyczne, Art. 68 ust. 31);

3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

4. Klient może odstąpić od umowy składając oświadczenie Aptece. Oświadczenie może być złożone na formularzu, którego wzór Apteka udostępnia Klientowi. Dla zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Zwracany Towar powinien być odesłany do Apteki wraz z dowodem zakupu oraz kartą gwarancyjną (dla Towarów, dla których wydano karty gwarancyjne).

6. Klient jest zobowiązany odesłać zwracany Towar, nie później niż 14 dni, od dnia w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania terminu wystarczy wysłać Towar przed jego upływem.

7. Zwrot wszystkich dokonanych przez Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia Towaru, z zastrzeżeniem ust 8, nastąpi w terminie do 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej przy płatności za pobraniem, Apteka zastrzega sobie prawo do zwrotu poniesionych przez Klienta kosztów dostarczenia Towaru, do wysokości kosztów najtańszego sposobu dostarczenia Towaru oferowanego przez Aptekę, o których mowa w § 11 niniejszego Regulaminu.

9. Apteka dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

10. Apteka może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zwrotu Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11. Wszystkie zwroty należy wysyłać na adres:

Apteka Rosa

ul. Tyrmanda 4

93-218 Łódź

z dopiskiem ZWROT 14 dni

§ 17.

1. Apteka jest zobowiązana dostarczyć Towary bez wad.

2. Apteka ponosi odpowiedzialność przez 2 lata od daty zakupu w przypadku niezgodności Towaru z umową na zasadach określonych w przepisach ustawy Kodeks cywilny.

3. W przypadku niezgodności Towaru z umową reklamowany Towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu reklamacji przez Aptekę należy odesłać na adres:

Apteka Rosa

ul. Tyrmanda 4

93-218 Łódź

z dopiskiem REKLAMACJA

4. Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Klient ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Apteka niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Aptekę albo Apteka nie uczyniła zadość obowiązkowi wymiany lub usunięcia wady.

5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Aptekę usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Aptekę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób załatwienia reklamacji.

6. W razie żądania obniżenia ceny, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towaru bez wady.

7. Określając sposób realizacji zobowiązań Apteki Klient może również żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Apteka jest obowiązana wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Apteka może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

8. Apteka ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie do 14 dni od dnia zgłoszenia niezgodności Towaru z umową. Za dzień zgłoszenia reklamacji uznaje się dzień dostarczenia reklamowanego Towaru do Apteki.

9. W każdym z powyższych przypadków, w przypadku uwzględnienia reklamacji, wszystkie koszty ponownego dostarczenia Towaru ponosi Apteka.

§ 18.

1. Jeżeli została udzielona gwarancja co do jakości rzeczy sprzedanej, Klientowi przysługują uprawnienia wynikające z Kodeksu cywilnego i określone w dokumencie gwarancyjnym.

2. Udzielona gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady Towaru, opisanych w § 17 powyżej.

3. Klient może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

4. Wykonanie uprawnień z gwarancji nie wpływa na odpowiedzialność Apteki z tytułu rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Klienta uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega zawieszeniu z dniem zawiadomienia Apteki o wadzie. Termin ten biegnie dalej od dnia odmowy przez gwaranta wykonania obowiązków wynikających z gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 19.

1. Apteka jest administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Aptece dobrowolnie dla celów realizacji zamówień lub dla celów marketingowych.

2. Dane osobowe przetwarzane będą przez Aptekę i udostępniane podmiotom, którym powierzono dostawę Towarów, wyłącznie w celu realizacji zamówień lub za wyraźną zgodą Klienta dla celów marketingowych.

3. Klient ma prawo dostępu do treści danych osobowych i ich poprawiania, prawo uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych osobowych, prawo wniesienia pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania dalszego przetwarzania danych osobowych jak również sprzeciwu dotyczącego dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.
4. Wszystkie dane osobowe Klienta są przez Aptekę traktowane jako poufne i są chronione zgodnie z ustawowymi regulacjami, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz. 1000). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności.

§ 20.

1. Apteka jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie" w ramach działalności prowadzonej przez Ceneo sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, a także uczestnikiem programu „Wiarygodne Opinie" w ramach działalności prowadzonej przez Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000357466, NIP: 8971762604.
 
2. Wskazane programy polegają na przekazywaniu przez Ceneo sp. z o.o. i Opineo sp. z o.o. - wyłącznie po uzyskaniu dobrowolnej zgody Klienta, o której mowa w ust. 3 - do Klientów, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, ankiet lub zapytań służących uzyskaniu od Klienta opinii na temat dokonanej w Aptece transakcji oraz zakupionego produktu, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl i Opineo.pl dobrowolnych opinii wyrażonych przez Klientów w rezultacie otrzymania ankiet lub zapytań.
 
3. Klient dokonujący zakupu w Aptece może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu poczty elektronicznej e-mail do Ceneo sp. z o.o. i Opineo sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Ceneo sp. z o.o. i Opineo sp. z o.o. jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety, bądź udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 
4. W celu zapewnienia pełnej ochrony danych osobowych Klientów, Apteka wykorzystuje środki prawne, techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa w związku ze  świadczonymi usługami
 

§ 21.

1. Apteka stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Stron Internetowych Apteki, zapisywane są przez serwer Apteki na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta

2. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Stron Internetowych Apteki na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. „Cookies” nie mają na celu identyfikacji Klientów

3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies" w celach statystycznych. (zapamiętania informacji o urządzeniach końcowych Klientów, weryfikacji i rozwoju swojej oferty).

4. Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego, co może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Stron Internetowych Apteki.

§ 22.

1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie internetowej Apteki.

2. Regulamin może ulec zmianie, o czym Apteka będzie informować poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej Apteki.

3. Do zamówień złożonych na podstawie zmienianego Regulaminu, stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia.

4. W razie zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego nieuwzględnionych w Regulaminie Apteka każdorazowo zastosuje przepisy prawa powszechnie obowiązującego jeżeli będą one korzystniejsze dla Klienta od postanowień Regulaminu.

 

 

 


Logo Tpay

Kategorie