Kategorie produktów
z krótką datą
Manusan bez dozownika płyn 500 ml
Manusan bez dozownika płyn 500 ml
Manusan bez dozownika płyn 500 ml

Manusan bez dozownika płyn 500 ml

Wysyłka w poniedziałek

Rodzaj produktu: Produkt biobójczy

Cena jednostkowa: 7.99 zł za 100 ml

Płyn dezynfekujący do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów.

Wskazania

Do higienicznego i chirurgicznego mycia rąk oraz mycia ciała i włosów.

Higieniczne mycie rąk ma na celu usuniecie ze skóry rąk flory przejściowej. Higieniczne mycie rąk stosuje się przed zabiegami leczniczymi, badaniem, pielęgnacją po zdjęciu rękawic ochronnych, przed i po każdym kontakcie z pacjentem, po kontakcie z zanieczyszczonymi przedmiotami i sprzętem, materiałem zakaźnym, wydzielinami i wydalinami.
Chirurgiczne mycie rąk. Chirurgiczne mycie rąk ma na celu usunięcie ze skóry rąk wszelkich zanieczyszczeń, w tym flory przejściowej i jak najdalej idące usunięcie flory stałej. Chirurgiczne mycie rąk stosuje się przed każdą chirurgiczną interwencją przebiegającą z naruszeniem ciągłości tkanek pacjenta jak i przed podjęciem wszelkich czynności w strefie sterylnej.
Mycie ciała i włosów. Mycie ciała i włosów ma na celu usunięcie zabrudzeń oraz zmniejszenie ilości drobnoustrojów, na przykład po zanieczyszczeniu materiałami zakaźnymi, wydzielinami, wydalinami.

Skład

Substancja czynna: Kwas d-glutonowy, związek z N ,N'"-bis(4-chlorofenylo)-3, 12-diimino-2,4,11,13 tetraazatetradekanodiamidyną (2:1) (inna nazwa: diglukonian chlorheksydyny) CAS: 18472-51-0 [Zaw.:40g/l]

Zawiera: niejonowe środki powierzchniowo czynne (>30%), środki konserwujące, kompozycje zapachowe.

Przeciwwskazania

Nie stosować na uszkodzony naskórek. Nie stosować u osób nadwrażliwych (uczulonych) na substancję czynną lub środki powierzchniowo czynne.

Produktu nie należy mieszać z innymi środkami dezynfekującymi i myjącymi, zawierającymi anionowe substancje powierzchniowo czynne. Nie stosować podchlorynów do prania bielizny, która miała kontakt z preparatem - ryzyko wystąpienia przebarwień.

Możliwe działania niepożądane wyrobu medycznego
  • W kontakcie z oczami: zaczerwienienie, łzawienie, pieczenie, ból, wyzyko poważnego uszkodzenia oczu
  • Po połknięciu: ból brzucha, mdłości, wymioty
  • Po inhalacji: może powodować podrażnienie błon śluzowych układu oddechowego.
  • Powoduje poważne uszkodzenie oczu. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe (jeśli są), nadal płukać. Natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem.

Opakowanie

500 ml

Uwagi

Pracować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. Unikać zanieczyszczenia oczu. Przy prawidłowym obchodzeniu się z produktem nie są wymagane szczególne środki ostrożności.

Produkt do użytku zewnętrznego.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne.

Unikać uwolniania do środowiska. Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
  • Chronić przed dziećmi oraz bezpośrednim nasłonecznieniem.
  • Nie przechowywać razem z artykułami żywnościowymi oraz paszami dla zwierząt.
  • Przechowywać w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach, w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
 

Nr pozwolenia na obrót i data wydania 5729/14 z dnia 15.05.2014

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Inne

Nie stosować u niemowląt i małych dzieci.